Privacybeleid.

Privacybeleid

Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking en de verwerking van persoonsgegevens  1. De beheerder van uw persoonsgegevens is Tophoe Polska Sp. z o.o. met statutaire zetel in Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. De beheerder exploiteert een website op www.tophoe.pl hierna te noemen de Website.

  1. Persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan de hand van een of meer specifieke factoren, met inbegrip van apparaat-IP, locatiegegevens, internetidentificatie en informatie die wordt verzameld via cookies en andere soortgelijke technologie.

  1. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract voor de op de Website gespecificeerde diensten geschiedt op vrijwillige basis, maar is tevens een voorwaarde voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat geen contract kan worden gesloten en geen diensten kunnen worden verleend.

  1. Met het acroniem RODO wordt Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 bedoeld. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  1. Een Gebruiker in de zin van dit Privacybeleid is elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt.

  1. Degenen die zich bij de Dienst registreren, wordt gevraagd de gegevens te verstrekken die nodig zijn om een account aan te maken en te beheren. Om de verwerking te vergemakkelijken, kan de gebruiker aanvullende gegevens verstrekken, waarmee hij instemt met de verwerking ervan. Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewist.

  1. De voor de verwerking verantwoordelijke betracht de nodige zorgvuldigheid bij het kiezen en toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Alleen door de Beheerder naar behoren gemachtigde personen hebben volledige toegang tot de databanken.

  1. De beheerder beschermt persoonsgegevens tegen beschikbaarstelling aan onbevoegden, alsmede tegen verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving.

  1. Persoonsgegevens zullen niet op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.

  1. Bezoekers kunnen op de Website surfen zonder zich te registreren of persoonlijke gegevens te verstrekken.
Doeleinden en gronden voor de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking  1. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor:  1. de uitvoering van de overeenkomst voor de levering van de in de Dienst omschreven diensten (op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de RODO);

  1. de nakoming van een op de beheerder rustende wettelijke verplichting (op grond van artikel 6, lid 1, onder c), van de gegevensbeschermingsovereenkomst);

  1. analytische en statistische doeleinden, bestaande uit het uitvoeren van analyses van de activiteiten van Gebruikers, alsmede van hun voorkeuren, teneinde de gebruikte functionaliteiten en verleende diensten te verbeteren (op basis van artikel 6(1)(b) RODO);

  1. Marketing van eigen producten of diensten, met inbegrip van gepersonaliseerde producten of diensten (op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de gegevensbeschermingsrichtlijn);

  1. om vorderingen in te stellen of veilig te stellen (op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de gegevensbeschermingsovereenkomst);

  1. De activiteit van de Gebruiker op de Website, met inbegrip van zijn/haar persoonsgegevens, kan worden geregistreerd in systeemlogboeken. Informatie verzameld in logboeken die worden verwerkt in verband met de levering van diensten. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt ze ook voor technische doeleinden - met name kunnen gegevens tijdelijk worden opgeslagen en verwerkt om de veiligheid en de correcte werking van IT-systemen te waarborgen, bijvoorbeeld in verband met het maken van beveiligingskopieën, het testen van wijzigingen aan IT-systemen, het opsporen van onregelmatigheden of het beschermen tegen misbruik en aanvallen.
Verwerkingstermijnen voor persoonsgegevens  1. Als algemene regel geldt dat gegevens worden verwerkt zolang de dienst wordt verleend of de bestelling wordt uitgevoerd, totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken of totdat op doeltreffende wijze bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens in gevallen waarin de rechtsgrondslag voor de verwerking het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking is.

  1. De verwerkingstermijn kan worden verlengd indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, het onderzoek of de verdediging van eventuele vorderingen, en daarna alleen indien en voor zover dit bij wet is voorgeschreven. Aan het einde van de verwerkingsperiode worden de gegevens onherroepelijk gewist of anoniem gemaakt.
Ontvangers van gegevens  1. In verband met de dienstverlening worden persoonsgegevens bekendgemaakt aan externe entiteiten, waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de werking van IT-systemen, entiteiten zoals banken en betalingsoperatoren, entiteiten die boekhoudkundige, juridische, audit-, advies- en koeriersdiensten verlenen.

  1. Indien de toestemming van de Gebruiker is verkregen, kunnen zijn of haar gegevens ook ter beschikking worden gesteld van andere entiteiten voor hun eigen doeleinden, waaronder marketingdoeleinden.

  1. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land/internationale organisatie.
Cookiesbeleid  1. De website verzamelt niet automatisch informatie, met uitzondering van de informatie in cookies.

  1. Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Dienstgebruiker en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, de duur van de opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.

  1. De entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Dienstgebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de Dienstverlener Tophoe Polska Sp. z o.o. met statutaire zetel in Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Cookies worden gebruikt voor:  1. de inhoud van de pagina's van de Website aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker en het gebruik van de websites te optimaliseren; deze bestanden maken het met name mogelijk het apparaat van de Gebruiker van de Website te herkennen en de website op passende wijze weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoeften;

  1. het samenstellen van statistieken die ons helpen te begrijpen hoe bezoekers van de Website de pagina's gebruiken, zodat wij de structuur en inhoud ervan kunnen verbeteren

  1. het bijhouden van een sessie van de gebruiker van de dienst (na inloggen), waardoor de gebruiker zijn login en wachtwoord niet op elke subpagina van de dienst opnieuw hoeft in te voeren;

  1. Er zijn twee hoofdtypen cookies die op de Website worden gebruikt:


"sessie cookies" en

"permanent" (blijvende cookies).

"Sessiecookies" zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt.

"Permanente" cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van de cookies is aangegeven of totdat zij door de Gebruiker worden verwijderd.

  1. De volgende soorten cookies worden binnen de Dienst gebruikt:
  1. "noodzakelijke" cookies om het gebruik van op de Website beschikbare diensten mogelijk te maken, bijvoorbeeld authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie op de Website vereist is;

  1. cookies die voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om misbruik van authenticatie op de Website op te sporen;

  1. "Prestatiecookies, die het mogelijk maken informatie te verzamelen over het gebruik van de websites van de Website;

  1. "functionele" cookies, waarmee de door de gebruiker gekozen instellingen kunnen worden "onthouden" en de interface van de gebruiker kan worden gepersonaliseerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de door de gebruiker gekozen taal of regio van herkomst, lettergrootte, website-ontwerp enz;

  1. "reclamecookies, die het mogelijk maken de Gebruikers reclamecontent aan te bieden die beter op hun interesses is afgestemd.

  1. In veel gevallen staat de software voor surfen op het web (webbrowser) standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name zodanig worden gewijzigd dat de automatische verwerking van cookies in de instellingen van uw webbrowser wordt geblokkeerd of dat wordt meegedeeld telkens wanneer zij in de apparatuur van een Gebruiker van de Dienst worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en het gebruik van cookies is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser).  1. De exploitant van de website informeert u dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op sommige functies die op de website beschikbaar zijn.

  1. Cookies worden in de eindapparatuur van de Dienstgebruiker geplaatst en kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die met de Dienstverlener samenwerken.

  1. Meer informatie over cookies is beschikbaar op http://wszystkoociasteczkach.pl/ of in de "Help"-sectie van uw browsermenu.


VERWIJDERING EN BEHEER VAN COOKIES

  1. De meeste browsers bieden de gebruikers de mogelijkheid cookies te beheren via hun voorkeursinstellingen. Gebruikers moeten het privacybeleid van deze browsers lezen om hun regels inzake het gebruik van cookies te begrijpen. Het beperken van het plaatsen van cookies kan de algehele functionaliteit van het gebruik van www.tophoe.pl aantasten.


Om uw cookie-instellingen te beheren en te verwijderen, selecteert u de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies op elk apparaat van waaruit u de website in het tophoe.co.uk-domein hebt bezocht:

Internet Explorer Chroom Safari Firefox Rand Opera

Mobiele toestellen:

Android Safari Windows TelefoonGebruikersrechten  1. U hebt het recht op toegang tot de inhoud van uw gegevens, het recht om een kopie van uw gegevens te verkrijgen, het recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang van de beheerder of tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking (indien de verwerking op basis van toestemming geschiedt) die op basis van toestemming geschiedde voordat deze werd ingetrokken.

  1. Het recht op correctie van gegevens wordt ook uitgeoefend ten aanzien van de Gebruiker die een account op de Website heeft, door hem/haar toe te staan de gegevens te bewerken.

  1. De gebruiker met een account op de Website heeft het recht om deze te verwijderen.

  1. Om uw account op te zeggen, moet u een bericht sturen met de titel "Account opzeggen" naar: kontakt@tophoe.pl. Het bericht moet worden verzonden vanaf het e-mailadres dat is toegewezen aan uw account op tophoe.nl. De annulering van de rekening houdt geen verwijdering van persoonsgegevens in.

  1. Indien de verwerking van persoonsgegevens in strijd wordt geacht met de bepalingen van de RODO of andere wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de voorzitter van de gegevensbeschermingsautoriteit.

  1. Een verzoek om uitoefening van de rechten van de betrokkene kan schriftelijk of per e-mail worden gericht aan de hieronder vermelde contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking of rechtstreeks aan de functionaris voor gegevensbescherming.

  1. In het verzoek moet, voor zover mogelijk, precies worden aangegeven wat wordt gevraagd. In het bijzonder wordt aangegeven welk recht de verzoeker wenst uit te oefenen en op welke verwerking het verzoek betrekking heeft.

  1. Indien de administrateur niet in staat is de inhoud van het verzoek vast te stellen of de aanvrager op basis van de gedane kennisgeving te identificeren, zal de administrateur de aanvrager om aanvullende informatie verzoeken.

  1. Aanvragen zullen binnen een maand na ontvangst worden beantwoord. Indien het nodig is deze periode te verlengen, zal de administrateur de aanvrager in kennis stellen van de redenen voor deze verlenging.

  1. Het antwoord zal worden gestuurd naar het e-mailadres vanwaar de sollicitatie is verzonden of, in het geval van sollicitaties die per brief zijn verzonden, per gewone post naar het door de sollicitant opgegeven adres, tenzij uit de inhoud van de brief duidelijk blijkt dat de sollicitant per e-mail wenst te worden gecontacteerd (indien een dergelijk e-mailadres is opgegeven).
Contactgegevens van de administrateur

Contact met de Beheerder is mogelijk via het e-mailadres kontakt@tophoe.pl. of het postadres van Tophoe Polska Sp. z o.o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

Regels voor het wijzigen van het privacybeleid

Het beleid wordt voortdurend getoetst en zo nodig bijgewerkt.