Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o správci a jeho zpracování osobních údajů  1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Tophoe Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi, ul. Strzegomska 55D.

  1. Správce provozuje webové stránky na adrese www.tophoe.pl (dále jen "webové stránky").

  1. Osobní údaje podle těchto zásad ochrany osobních údajů jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě prostřednictvím jednoho nebo více konkrétních faktorů, včetně IP adresy zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

  1. Poskytnutí osobních údajů pro plnění smlouvy o službách uvedených na webových stránkách je dobrovolné, ale je také podmínkou pro uzavření smlouvy. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost uzavřít smlouvu a poskytovat služby.

  1. Zkratkou RODO se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

  1. Uživatelem ve smyslu těchto Zásad ochrany osobních údajů je každá fyzická osoba, která navštíví Webové stránky.

  1. Osoby, které se zaregistrují do služby, jsou požádány o poskytnutí údajů nezbytných k vytvoření a provozování účtu. Pro usnadnění zpracování může uživatel poskytnout další údaje, čímž dává svůj souhlas s jejich zpracováním. Tyto údaje lze kdykoli vymazat.

  1. Správce věnuje náležitou péči výběru a uplatňování vhodných technických a organizačních opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů. Plný přístup do databází mají pouze osoby řádně pověřené správcem.

  1. Správce chrání osobní údaje před zpřístupněním neoprávněným osobám a před zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy.

  1. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně.

  1. Návštěvníci si mohou prohlížet webové stránky bez registrace nebo poskytování osobních údajů.
Účely a důvody zpracování osobních údajů správcem  1. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:  1. plnění smlouvy o poskytování služeb uvedených ve službě (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);

  1. splnění právní povinnosti správce (na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů);

  1. analytické a statistické účely spočívající v provádění analýz činností uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO);

  1. Marketing vlastních produktů nebo služeb, včetně personalizovaných (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů);

  1. uplatnit nebo zajistit pohledávky (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) dohody o ochraně údajů);

  1. Činnost uživatele na webových stránkách, včetně jeho osobních údajů, může být zaznamenána v systémových protokolech. Informace shromážděné v protokolech zpracovávaných v souvislosti s poskytováním služeb. Správce je zpracovává také pro technické účely - zejména mohou být údaje dočasně uloženy a zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti a správného fungování IT systémů, např. v souvislosti s vytvářením bezpečnostních kopií, testováním změn IT systémů, odhalováním nesrovnalostí nebo ochranou před zneužitím a útoky.
Doba zpracování osobních údajů  1. Obecně platí, že údaje se zpracovávají po dobu poskytování služby nebo plnění objednávky, do odvolání uděleného souhlasu nebo do vznesení účinné námitky proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce.

  1. Doba zpracování může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, vyšetřování nebo obhajobu případných nároků, a poté pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány nebo anonymizovány.
Příjemci údajů  1. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, zejména dodavatelům odpovědným za provoz IT systémů, subjektům, jako jsou banky a provozovatelé platebních služeb, subjektům poskytujícím účetní, právní, auditorské, poradenské a kurýrní služby.

  1. V případě souhlasu uživatele mohou být jeho údaje poskytnuty i jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových.

  1. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země/mezinárodní organizaci.
Zásady používání souborů cookie  1. Webové stránky neshromažďují žádné informace automaticky, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.

  1. Soubory cookie (tzv. "cookies") jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

  1. Subjektem, který ukládá soubory cookie do koncového zařízení uživatele služby a má k nim přístup, je provozovatel služby Tophoe Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi, ul. Strzegomska 55D.

  1. Soubory cookie se používají k:  1. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a odpovídající zobrazení webových stránek přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

  1. sestavování statistik, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci webových stránek používají stránky, abychom mohli zlepšit jejich strukturu a obsah.

  1. udržování relace uživatele služby (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce služby znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;

  1. Na webových stránkách se používají dva hlavní typy souborů cookie:


"soubory cookie relace" a

"permanentní" (trvalé soubory cookie).

"Relační" soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč).

"Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.

  1. V rámci služby se používají následující typy souborů cookie:
  1. "nezbytné" soubory cookie, které umožňují používání služeb dostupných na webových stránkách, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující autentizaci na webových stránkách;

  1. soubory cookie používané pro bezpečnostní účely, např. sloužící k odhalení zneužití ověřování na webových stránkách;

  1. "výkonnostní" soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o používání webových stránek;

  1. "funkční" soubory cookie, které umožňují "zapamatovat si" nastavení zvolené uživatelem a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na jazyk nebo oblast původu, velikost písma, design webových stránek atd;

  1. "reklamní" soubory cookie, které umožňují poskytovat uživatelům reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům.

  1. V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické zpracování souborů cookie nebo o nich budete informovat pokaždé, když budou umístěny do zařízení uživatele služby. Podrobné informace o možnostech a zacházení se soubory cookie naleznete v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).  1. Provozovatel webových stránek vás informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

  1. Soubory cookie jsou umístěny v koncovém zařízení uživatele služby a mohou je používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem služby.

  1. Další informace o souborech cookie naleznete na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl/ nebo v části "Nápověda" v nabídce prohlížeče.


VYMAZÁNÍ A SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE

  1. Většina prohlížečů umožňuje uživatelům kontrolovat soubory cookie v nastavení předvoleb. Uživatelé by si měli přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto prohlížečů, aby porozuměli jejich pravidlům pro používání souborů cookie. Omezení nastavení souborů cookie může zhoršit celkovou funkčnost používání stránek www.tophoe.pl.


Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie a také je vymazat, vyberte prosím z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů na každém zařízení, ze kterého jste navštívili webové stránky v doméně tophoe.co.uk:

Internet Explorer Chrome Safari Firefox Hrana Opera

Mobilní zařízení:

Android Safari Windows PhonePráva uživatelů  1. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů, na získání kopie svých údajů, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu, právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování (pokud je zpracování prováděno na základě souhlasu), které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

  1. Právo na opravu údajů se uplatňuje také u uživatele, který má na webových stránkách účet, a to tak, že se mu umožní údaje upravit.

  1. Uživatel s účtem na webových stránkách má právo jej smazat.

  1. Chcete-li zrušit svůj účet, musíte poslat zprávu s názvem "Zrušení účtu" na adresu: kontakt@tophoe.pl. Zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy, která je přiřazena vašemu účtu na tophoe.co.uk. Zrušení účtu neznamená vymazání osobních údajů.

  1. Pokud se má za to, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení RODO nebo jiných právních předpisů o ochraně údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  1. Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat písemně nebo e-mailem na níže uvedené kontaktní údaje správce nebo přímo pověřenci pro ochranu osobních údajů.

  1. V žádosti by mělo být pokud možno přesně uvedeno, co je požadováno. Zejména to, jaké oprávnění si žadatel přeje uplatnit a jakého zpracování se žádost týká.

  1. Pokud správce není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat žadatele na základě učiněného oznámení, vyžádá si od žadatele další informace.

  1. Na žádosti bude odpovězeno do jednoho měsíce od jejich obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, správce žadatele informuje o důvodech tohoto prodloužení.

  1. Odpověď bude zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána, nebo v případě žádostí zaslaných dopisem obyčejnou poštou na adresu uvedenou žadatelem, pokud z obsahu dopisu nevyplývá, že si žadatel přeje být kontaktován e-mailem (pokud takovou e-mailovou adresu uvedl).
Kontaktní údaje správce

Kontakt se správcem je možný prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@tophoe.pl. nebo poštovní adresu společnosti Tophoe Polska Sp. z o.o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

Pravidla pro změnu zásad ochrany osobních údajů

Zásady jsou průběžně revidovány a podle potřeby aktualizovány.