Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Information om den personuppgiftsansvarige och dess behandling av personuppgifter  1. Administratören av dina personuppgifter är Tophoe Polska Sp. z o.o. med säte i Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Administratören driver en webbplats på www.tophoe.pl, nedan kallad webbplatsen.

  1. Personuppgifter enligt denna sekretesspolicy är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person genom en eller flera specifika faktorer, inklusive enhetens IP-adress, lokaliseringsdata, internetidentifierare och information som samlas in via cookies och annan liknande teknik.

  1. Det är frivilligt att lämna personuppgifter för att fullgöra avtalet om de tjänster som anges på webbplatsen, men det är också ett villkor för att avtalet ska kunna ingås. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifter är att det inte går att ingå ett avtal och tillhandahålla tjänster.

  1. Med förkortningen RODO avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

  1. En användare i den mening som avses i denna sekretesspolicy är en fysisk person som besöker webbplatsen.

  1. De som registrerar sig i tjänsten ombeds att lämna de uppgifter som krävs för att skapa och driva ett konto. För att underlätta hanteringen kan användaren lämna ytterligare uppgifter och därmed ge sitt samtycke till behandlingen. Sådana uppgifter kan raderas när som helst.

  1. Den personuppgiftsansvarige ska iaktta vederbörlig omsorg när det gäller att välja och tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de personuppgifter som behandlas. Endast personer som är vederbörligen bemyndigade av administratören har full tillgång till databaserna.

  1. Administratören ska skydda personuppgifter från att göras tillgängliga för obehöriga personer och från att behandlas i strid med tillämplig lagstiftning.

  1. Personuppgifter kommer inte att behandlas på automatiserad väg.

  1. Besökare kan surfa på webbplatsen utan att registrera sig eller lämna personuppgifter.
Ändamål och grunder för den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter  1. Personuppgifter kommer att behandlas för:  1. fullgörandet av avtalet om tillhandahållande av de tjänster som anges i tjänsten (på grundval av artikel 6.1 b i RODO);

  1. fullgörandet av en rättslig förpliktelse som åligger administratören (på grundval av artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen);

  1. analytiska och statistiska ändamål, som består av analyser av användarnas aktiviteter och preferenser för att förbättra de funktioner som används och de tjänster som tillhandahålls (enligt artikel 6.1 b i RODO);

  1. Marknadsföring av egna produkter eller tjänster, inklusive personliga produkter eller tjänster (baserat på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen);

  1. för att göra gällande eller säkra fordringar (på grundval av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen);

  1. Användarens aktivitet på webbplatsen, inklusive hans/hennes personuppgifter, kan registreras i systemloggar. Information som samlas in i loggar som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänster. Den personuppgiftsansvarige behandlar dem också för tekniska ändamål - i synnerhet kan uppgifter lagras och behandlas tillfälligt för att säkerställa IT-systemens säkerhet och korrekta funktion, t.ex. i samband med att säkerhetskopior görs, ändringar av IT-system testas, oegentligheter upptäcks eller för att skydda mot missbruk och attacker.
Behandlingstider för personuppgifter  1. Som en allmän regel ska uppgifterna behandlas så länge som tjänsten tillhandahålls eller beställningen fullgörs, tills samtycket återkallas eller tills en effektiv invändning görs mot behandlingen av uppgifterna i de fall där den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

  1. Behandlingsperioden kan förlängas om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utreda eller försvara eventuella anspråk, och därefter endast om och i den utsträckning som krävs enligt lag. Vid slutet av behandlingsperioden raderas uppgifterna oåterkalleligt eller anonymiseras.
Mottagare av uppgifter  1. I samband med tillhandahållandet av tjänster kommer personuppgifter att lämnas ut till externa enheter, särskilt leverantörer som ansvarar för driften av IT-system, enheter som banker och betalningsoperatörer, enheter som tillhandahåller redovisnings-, juridiska, revisions-, konsult- och kurirtjänster.

  1. Om användaren har gett sitt samtycke kan hans eller hennes uppgifter också göras tillgängliga för andra enheter för deras egna syften, inklusive marknadsföring.

  1. Personuppgifter kommer inte att överföras till ett tredje land/en internationell organisation.
Policy för cookies  1. Webbplatsen samlar inte in någon information automatiskt, med undantag för den information som finns i cookies.

  1. Cookies (så kallade "kakor") är IT-data, särskilt textfiler, som lagras i tjänsteanvändarens terminalutrustning och som är avsedda att användas på webbplatsen. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, hur länge de lagras på slutenheten och ett unikt nummer.

  1. Den enhet som placerar cookies på Tjänstens användares terminalutrustning och får tillgång till dem är Tjänsteoperatören Tophoe Polska Sp. z o.o. med säte i Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Cookies används för:  1. anpassa innehållet på webbplatsens sidor till användarens preferenser och optimera användningen av webbplatserna; dessa filer gör det möjligt att känna igen webbplatsanvändarens enhet och visa webbplatsen på ett lämpligt sätt, anpassat till dennes individuella behov;

  1. Sammanställning av statistik som hjälper oss att förstå hur besökare på webbplatsen använder sidorna, så att vi kan förbättra deras struktur och innehåll.

  1. upprätthålla en session för Tjänstens användare (efter inloggning), vilket gör att användaren inte behöver ange sin inloggning och sitt lösenord på varje undersida i tjänsten;

  1. Det finns två huvudtyper av cookies som används på webbplatsen:


"sessionscookies" och

"permanent" (permanenta kakor).

"Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras på användarens terminalutrustning tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren).

"Permanenta" cookies lagras i användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av användaren.

  1. Följande typer av cookies används i tjänsten:
  1. "Nödvändiga" cookies för att möjliggöra användningen av de tjänster som finns på webbplatsen, t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen;

  1. cookies som används för säkerhetsändamål, t.ex. för att upptäcka missbruk av autentisering på webbplatsen;

  1. "Performance"-cookies, som gör det möjligt att samla in information om användningen av webbplatsens webbplatser;

  1. "funktionella" cookies som gör det möjligt att "komma ihåg" användarens inställningar och anpassa användarens gränssnitt, t.ex. med avseende på användarens valda språk eller ursprungsregion, teckensnittsstorlek, webbplatsens utformning osv;

  1. "Reklamcookies" som gör det möjligt att leverera reklaminnehåll till användarna som är mer anpassat till deras intressen.

  1. I många fall tillåter webbläsaren att cookies lagras på användarens terminal som standard. Användare av webbplatsen kan när som helst ändra sina cookie-inställningar. Dessa inställningar kan ändras, i synnerhet för att blockera automatisk hantering av cookies i inställningarna för din webbläsare eller informera om dem varje gång de placeras i utrustningen hos en användare av tjänsten. Detaljerad information om möjligheten och hanteringen av cookies finns i inställningarna för din programvara (webbläsare).  1. Operatören av webbplatsen informerar dig om att begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen.

  1. Cookies placeras i Tjänstanvändarens terminalutrustning och kan även användas av annonsörer och partners som samarbetar med Tjänsteoperatören.

  1. Mer information om cookies finns på http://wszystkoociasteczkach.pl/ eller i avsnittet "Hjälp" i webbläsarens meny.


RADERING OCH HANTERING AV COOKIES

  1. De flesta webbläsare tillåter användare att kontrollera cookies i sina inställningar. Användarna bör läsa dessa webbläsares sekretesspolicy för att förstå deras regler för användning av cookies. Om du begränsar inställningen av cookies kan det försämra den övergripande funktionaliteten av användningen av www.tophoe.pl.


För att hantera dina cookie-inställningar och radera dem väljer du den webbläsare du använder från listan nedan och följer instruktionerna på varje enhet från vilken du har besökt webbplatsen i tophoe.co.uk-domänen:

Internet Explorer Krom Safari Firefox Kant Opera

Mobila enheter:

Android Safari Windows PhoneAnvändarrättigheter  1. Du har rätt att få tillgång till innehållet i dina uppgifter, att få en kopia av dina uppgifter, rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet, rätt att invända mot behandling på grundval av administratörens legitima intresse eller mot behandling för direktmarknadsföring, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen (om behandlingen utförs på grundval av samtycke) som utfördes på grundval av samtycket innan det återkallades.

  1. Rätten till rättelse av uppgifter utövas också när det gäller den användare som har ett konto på webbplatsen genom att låta honom/henne redigera uppgifterna.

  1. Användaren som har ett konto på webbplatsen har rätt att radera det.

  1. För att säga upp ditt konto måste du skicka ett meddelande med rubriken "Account cancellation" till: kontakt@tophoe.pl Meddelandet måste skickas från den e-postadress som tilldelats ditt konto på tophoe.co.uk. Uppsägning av kontot innebär inte att personuppgifter raderas.

  1. Om behandlingen av personuppgifter anses strida mot bestämmelserna i RODO eller annan dataskyddslagstiftning kan den registrerade lämna in ett klagomål till ordföranden för dataskyddsmyndigheten.

  1. En begäran om utövande av de registrerades rättigheter kan göras skriftligen eller via e-post till den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter som anges nedan eller direkt till dataskyddsombudet.

  1. I begäran bör det i möjligaste mån anges exakt vad som begärs. I synnerhet vilken rättighet den sökande vill utöva och vilken behandling som begäran gäller.

  1. Om administratören inte kan fastställa innehållet i begäran eller identifiera den sökande på grundval av den anmälan som gjorts, kommer administratören att begära ytterligare information från den sökande.

  1. Ansökningarna kommer att besvaras inom en månad efter det att de mottagits. Om det är nödvändigt att förlänga denna period ska förvaltaren informera den sökande om skälen för en sådan förlängning.

  1. Svaret kommer att skickas till den e-postadress från vilken ansökan skickades eller, om ansökan skickas per brev, med vanlig post till den adress som den sökande har angett, om det inte framgår av brevets innehåll att den sökande vill bli kontaktad via e-post (om en sådan e-postadress har angetts).
Kontaktuppgifter till administratören

Du kan kontakta administratören via e-postadressen kontakt@tophoe.pl. eller postadressen till Tophoe Polska Sp. z o.o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

Regler för ändring av sekretesspolicyn

Policyn ses över och uppdateras vid behov.