Terreinregels.

I. Algemene concepten

 • Reglement van orde - dit reglement van orde
 • Dienst - de "tophoe.pl" website, operationeel op https://www.tophoe.pl.
 • Dienstverlener - de onderneming "Tophoe Polska Sp. z o.o. " met geregistreerd adres: ul. Strzegomska 55D, Wrocław, NIP: 8943080985,
 • Klant - iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Site en gebruik maakt van de diensten die via de Site door de Service Provider worden aangeboden.
 • Elektronische communicatie - Communicatie tussen de partijen via elektronische post (e-mail) en contactformulieren die op de website beschikbaar zijn.

II. Algemene bepalingen

 • De Algemene Voorwaarden regelen de werking en het gebruik van de Site en bepalen de rechten en plichten van de Cliënten en de Dienstverlener met betrekking tot het gebruik van de Site.
 • Het doel van de diensten van de Dienstverlener is het gratis ter beschikking stellen van hulpmiddelen in de vorm van een Site, waarmee de Dienstverlener toegang kan verschaffen tot inhoud in de vorm van berichten, artikelen en audiovisueel materiaal of webapplicaties en elektronische formulieren.
 • Eventuele inhoud, artikelen en informatie met tips of adviezen die op de Site worden gepubliceerd, zijn slechts een algemene verzameling van informatie en zijn niet gericht op individuele Ontvangers van Diensten. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan door de Ontvangers van de Dienst.
 • De ontvanger aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het op de Site beschikbaar gestelde materiaal, inclusief het gebruik ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De Dienstverlener geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van het materiaal dat op de Website is geplaatst.
 • De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden door Ontvangers van Diensten of derden in verband met het gebruik van de Site. Alle risico's verbonden aan het gebruik van de Site en in het bijzonder aan het gebruik en de exploitatie van de op de Site geplaatste informatie, zijn ten laste van de Klant die de Site gebruikt.

III. Gebruiksvoorwaarden

 • Het gebruik van de Site door iedere Ontvanger van de Dienst is gratis en vrijwillig.
 • Ontvangers van diensten zijn verplicht de Algemene Voorwaarden en de andere documenten die integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden te lezen en moeten de bepalingen ervan volledig aanvaarden om verder gebruik te kunnen maken van de Site.
 • De ontvangers van de dienst mogen de via de Website verkregen persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken.
 • Technische vereisten voor het gebruik van de Website:
  • een toestel met een scherm waarop webpagina's kunnen worden weergegeven,
  • Internetverbinding,
  • elke webbrowser die webpagina's weergeeft in overeenstemming met de normen en bepalingen van het W3C Consortium en webpagina's ondersteunt die beschikbaar zijn gesteld in HTML5,
  • JavaScript ingeschakeld,
  • cookies ingeschakeld
 • Om de veiligheid van de Dienstverlener, de Ontvanger van de Dienst en andere Ontvangers van de Dienst die gebruik maken van de Site te garanderen, dienen alle Ontvangers van de Dienst die gebruik maken van de Site zich te houden aan algemeen aanvaarde principesvoor netwerkbeveiliging,
 • Handelingen die persoonlijk door Dienstontvangers of met behulp van software worden uitgevoerd, zijn verboden:
  • zonder schriftelijke toestemming, decompilatie en analyse van de broncode,
  • zonder schriftelijke toestemming, die leidt tot een buitensporige belasting van de server van de Dienst,
  • zonder schriftelijke toestemming, pogingen om kwetsbaarheden in de beveiliging en serverconfiguratie van de Dienst te ontdekken,
  • te proberen code, scripts en software naar de server en database te uploaden die schade kunnen toebrengen aan de software van de Site, andere Afnemers van de Dienst of de Dienstverlener,
  • pogingen om code, scripts en software die gegevens van Cliënten of de Dienstverlener kunnen traceren of stelen, op de server en in de database te uploaden,
  • enige actie te ondernemen om de Dienst te beschadigen, de werking ervan te blokkeren of te verhinderen dat de Dienst zijn doel bereikt.
 • Indien wordt ontdekt dat een Cyber Security incident of een schending van de RODO zich voordoet of kan voordoen, dienen de Dienstontvangers dit in eerste instantie te melden aan de Dienstverlener, zodat het probleem/de bedreiging snel kan worden verholpen en de belangen van alle Dienstontvangers gewaarborgd blijven.

IV. Voorwaarden voor inschrijving

 • Klanten kunnen de Website gebruiken zonder zich te registreren.
 • Klanten moeten geregistreerd zijn en een account hebben op de Site om gebruik te kunnen maken van aanvullende diensten die op de Site worden aangeboden, en die alleen beschikbaar zijn voor Klanten als ze zijn ingelogd.
 • Registratie op de Website is vrijwillig.
 • Registratie op de Website is gratis.
 • Elke Klant mag slechts één account op de Website hebben.
 • Technische vereisten voor accountregistratie:
  • met een eigen e-mail account,
 • Door zich op de Site te registreren, stemmen de Ontvangers van de Dienst in met de verwerking van hun persoonsgegevens door de Dienstverlener, voor zover die tijdens het registratieproces op de Site zijn ingevoerd, en met de latere wijziging of schrapping ervan.
 • De Dienstverlener heeft het recht om naar eigen goeddunken accounts van Dienstontvangers op te schorten of te verwijderen, en daarmee de toegang tot bepaalde of alle diensten, inhoud, materialen en middelen van de Site te verhinderen of te beperken, in het bijzonder indien de Dienstontvanger in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, algemeen geldende wetten, principes van sociale coëxistentie of handelt ten nadele van de Dienstverlener of andere Dienstontvangers, de legitieme belangen van de Dienstverlener en derden die al dan niet samenwerken met de Dienstverlener.
 • Alle diensten van de Site kunnen naar goeddunken van de Dienstverlener worden gewijzigd wat hun inhoud en reikwijdte betreft, toegevoegd of geschrapt worden, alsook tijdelijk worden opgeschort of de toegang ertoe kan worden beperkt, zonder de mogelijkheid voor de Ontvangers van de Dienst om hiertegen bezwaar te maken.
 • Aanvullende beveiligingsregels voor het gebruik van de rekening:
  • Het is voor op de Site geregistreerde Ontvangers van Diensten verboden om de login en het wachtwoord van hun account met derden te delen.
  • De Dienstverlener heeft niet het recht en zal nooit het wachtwoord voor de gekozen account opvragen bij de Cliënt.
 • Account verwijdering:
  • Elke Ontvanger van de Dienst met een account op de Website heeft de mogelijkheid om zijn/haar account zelf van de Website te verwijderen.
  • Dienstgebruikers kunnen dit doen door in te loggen op hun panel op de Website.
  • De verwijdering van de account leidt tot de verwijdering van alle identificatiegegevens van de Ontvanger van de Dienst en de anonimisering van de gebruikersnaam en het e-mailadres.

V. Voorwaarden van de Nieuwsbriefdienst

 • Ontvangers van de dienst kunnen de Website gebruiken zonder zich op de Nieuwsbrief te abonneren.
 • Inschrijving op de nieuwsbriefdienst is vrijwillig.
 • Het abonnement op de Newsletter-dienst is gratis.
 • Technische vereisten voor de nieuwsbriefdienst:
  • met een eigen e-mail account,
 • Voorwaarden van de nieuwsbriefdienst:
  • het verstrekken van een individuele e-mailaccount in de elektronische vorm,
  • verificatie van de opgegeven e-mailaccount door activering van de toegestuurde link,
  • toestemming voor het ontvangen van e-mailberichten,
 • Omvang van de nieuwsbriefdienst:
  • kennisgeving van nieuw nieuws, berichten, wedstrijden en andere promotionele activiteiten in verband met de diensten van de Website,
  • kennisgeving van promotionele activiteiten van de partners van de Website (marketingberichten),
 • Uitschrijven van de Nieuwsbrief dienst:
  • Elke Klant die geabonneerd is op de Nieuwsbriefdienst heeft de mogelijkheid om zich zelf af te melden voor de Dienst.
  • Ontvangers van de dienst kunnen dit doen via een link die in elke verzonden e-mail is opgenomen.
  • Uitschrijving uit de Nieuwsbriefdienst leidt tot verwijdering van het opgegeven e-mailadres uit de database van de Dienstverlener.

VI. Voorwaarden voor communicatie en het verlenen van andere diensten op de Site

 • De Website verschaft diensten en hulpmiddelen om Dienstontvangers in staat te stellen te interageren met de Website in de vorm van:
  • Contactformulier
  • Reageer op berichten en artikelen
 • De dienst verstrekt contactgegevens in de vorm van:
  • E-mail adres
 • Indien een Cliënt contact opneemt met de Dienstverlener, zullen de persoonsgegevens van de Cliënt worden verwerkt in overeenstemming met het"Privacybeleid", dat integraal deel uitmaakt van de Voorwaarden en Bepalingen.
 • Voorwaarden voor het plaatsen van inhoud door Ontvangers van Diensten op de Website:
  • Het is verboden om inhoud op de Site te plaatsen die beledigend of lasterlijk is jegens de Dienstverlener, andere Ontvangers van de Dienst, derden en derden,
  • Het is verboden tekstuele, grafische, audiovisuele, scripts, programma's en andere werken op de Site te plaatsen waarvoor de Klant geen licentie heeft of waarvan de auteur van de eigendomsrechten niet heeft ingestemd met de vrije publicatie,
  • Het is verboden om vulgaire, pornografische en erotische inhoud op de Website te publiceren, evenals links naar websites met een dergelijke inhoud,
  • Het is verboden om op de Website scripts en programma's te plaatsen die de server overbelasten, illegale software, software die gebruikt wordt om de veiligheid te schenden en andere soortgelijke activiteiten, evenals links naar websites die dergelijk materiaal bevatten,
  • Het is verboden om op de Website marketing- en reclame-inhoud te plaatsen voor andere commerciële diensten, producten, diensten of commerciële websites.

VII. Verzamelen van gegevens over klanten

Om de Dienstverlener in staat te stellen zijn diensten correct te verlenen, om de wettelijke belangen van de Dienstverlener veilig te stellen en om ervoor te zorgen dat de Dienstverlener in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving opereert, verzamelt en verwerkt de Dienstverlener via de Dienst bepaalde gegevens over Gebruikers.

Om zijn diensten naar behoren te kunnen verlenen, gebruikt en bewaart de Website bepaalde anonieme informatie over de Gebruiker in cookies.

De reikwijdte, doeleinden, wijze en beginselen van gegevensverwerking zijn te vinden in de bijlagen bij de Algemene Voorwaarden: het"Privacybeleid", dat integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.

 • Gegevens automatisch verzameld:
  Voor de goede werking van de Website en voor statistische doeleinden verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens over de Gebruiker. Deze gegevens omvatten:
  • IP-adres
  • Browsertype
  • Scherm resolutie
  • Locatie bij benadering
  • Openbare subpagina's van de website
  • Tijd gespendeerd op de relevante subpagina van de website
  • Type besturingssysteem
  • Adres van vorige subpagina
  • Link adres
  • Browser taal
  • Snelheid internetverbinding
  • Internet dienstverlener
  • Anonieme demografische gegevens op basis van Google Analytics-gegevens:
   • Geslacht
   • Leeftijd
   • Interesses

  De bovenstaande gegevens worden verkregen via het Google Analytics-script en zijn anoniem.

 • Bij de registratie verzamelde gegevens:
  Gebruikersnaam, voor- en achternaam, e-mail adres

  In het geval van ingelogde Cliënten (Cliënten met een account op de Site) kunnen de cookies die op het apparaat van de Cliënt zijn opgeslagen, de identificatiecode van de Cliënt bevatten die aan de account van de Cliënt is gekoppeld.

 • Gegevens verzameld tijdens de inschrijving voor de nieuwsbrief:
  e-mailadres

VIII. Copyright

 • De Dienstverlener is de eigenaar van de Website en het auteursrecht van de Website.
 • Een deel van de op de Site geplaatste gegevens wordt beschermd door auteursrechten van bedrijven, instellingen en derden, die op geen enkele wijze verbonden zijn met de Dienstverlener, en wordt gebruikt onder verkregen licenties of op basis van een vrije licentie.
 • Overeenkomstig de wet op het auteursrecht van 4 februari 1994 is het verboden om artikelen, beschrijvingen, foto's en alle andere inhoud, grafisch, video- of audiomateriaal op de Site te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren in welke vorm dan ook of op te slaan in zoeksystemen, met uitzondering van de zoekmachines Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook en LinkedIn, zonder de schriftelijke toestemming of machtiging van de wettelijke eigenaar.
 • Overeenkomstig de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht worden persberichten, die louter informatief zijn en geen commentaar of evaluatie van de auteur bevatten, niet beschermd. De auteur verstaat hieronder dat hij de informatie uit de teksten op de website mag gebruiken, maar de artikelen niet meer geheel of gedeeltelijk mag overnemen, voor zover dit niet in het afzonderlijke materiaal op de website is aangegeven.

IX. Wijziging van het reglement van orde

 • Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig en zonder opgaaf van redenen door de Dienstverlener worden gewijzigd.
 • Informatie over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zal elektronisch worden toegezonden aan de ontvangers van de Dienst die op de Site zijn ingeschreven.
 • In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, worden de bepalingen ervan onmiddellijk van kracht na publicatie voor Ontvangers van Diensten die geen account hebben op de Site.
 • Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, worden de bepalingen ervan van kracht met een overgangsperiode van 7 dagen voor Ontvangers van Diensten met accounts op de Site die zijn geregistreerd voorafgaand aan de wijziging van de Algemene Voorwaarden.
 • Elke Klant die gebruik blijft maken van de Site nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd, wordt geacht deze volledig te hebben aanvaard.

X. Slotbepalingen

 • De Dienstverlener is op geen enkele manier aansprakelijk, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor de inhoud die door de Ontvangers van de Dienst wordt doorgegeven en gepubliceerd op de Site, voor de waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid, authenticiteit of juridische gebreken ervan.
 • De Dienstverlener zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de diensten van de Website op een continue basis worden aangeboden. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor storingen die het gevolg zijn van overmacht of ongeoorloofde inmenging door ontvangers van de dienst, derden of de werking van externe geautomatiseerde programma's.
 • De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de informatie op de Site te wijzigen op een door de Dienstverlener te bepalen tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Dienstontvangers die gebruik maken van de Site.
 • De Service Provider behoudt zich het recht voor om de Site tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, stop te zetten om deze te verbeteren, diensten toe te voegen of onderhoud te plegen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Service Gebruikers.
 • De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Website permanent te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Ontvangers van de Dienst.
 • De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om al zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot de Site geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder toestemming of bezwaar van de Klant.
 • De huidige en vorige Servicevoorwaarden zijn te vinden op deze subpagina onder de huidige Servicevoorwaarden.
 • Voor alle aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Website kunt u contact opnemen met de Dienstverlener via een van de volgende contactmogelijkheden:
  • Door gebruik te maken van het contactformulier op de Website
  Contact opnemen via het aangegeven communicatiemiddel uitsluitend voor zaken die betrekking hebben op de Dienst.