Pravidla webu.

I. Obecné pojmy

 • Jednací řád - tento jednací řád
 • Služba - webová stránka "tophoe.pl", která funguje na adrese https://www.tophoe.pl.
 • Poskytovatel služeb - společnost "Tophoe Polska Sp. z o.o. " se sídlem: ul. Strzegomska 55D, Wrocław, NIP: 8943080985,
 • Zákazník - jakákoli fyzická osoba, která přistupuje na Stránky a využívá služeb poskytovaných prostřednictvím Stránek poskytovatelem služeb.
 • Elektronická komunikace - Komunikace mezi stranami prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách.

II. Obecná ustanovení

 • Podmínky upravují provoz a používání stránek a stanoví práva a povinnosti klientů a poskytovatele služeb v souvislosti s používáním stránek.
 • Předmětem služeb poskytovatele služeb je bezplatné zpřístupnění nástrojů v podobě stránek, které poskytovateli služeb umožňují přístup k obsahu v podobě příspěvků, článků a audiovizuálních materiálů nebo webových aplikací a elektronických formulářů.
 • Případný obsah, články a informace obsahující tipy nebo rady zveřejněné na Stránkách jsou pouze obecným souborem informací a nejsou určeny jednotlivým Příjemcům služeb. Poskytovatel služby neodpovídá za jejich používání příjemci služby.
 • Příjemce přebírá plnou odpovědnost za použití materiálů zpřístupněných na těchto stránkách, včetně jejich použití v souladu s platnými právními předpisy.
 • Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku ohledně vhodnosti materiálu zveřejněného na webových stránkách.
 • Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné škody, které vzniknou příjemcům služeb nebo třetím stranám v souvislosti s používáním těchto stránek. Veškerá rizika spojená s používáním Stránek, a zejména s používáním a využíváním informací zveřejněných na Stránkách, nese zákazník, který Stránky používá.

III. Podmínky použití

 • Používání Stránek každým Příjemcem služeb je bezplatné a dobrovolné.
 • Příjemci služeb jsou povinni přečíst si tyto podmínky a další dokumenty, které jsou jejich nedílnou součástí, a pro další používání stránek musí jejich ustanovení v plném rozsahu přijmout.
 • Příjemci služeb nesmějí používat žádné osobní údaje získané na webových stránkách pro marketingové účely.
 • Technické požadavky na používání webových stránek:
  • zařízení s displejem schopným zobrazovat webové stránky,
  • Připojení k internetu,
  • jakýkoli webový prohlížeč, který zobrazuje webové stránky v souladu se standardy a ustanoveními konsorcia W3C a podporuje webové stránky zpřístupněné v jazyce HTML5,
  • JavaScript povolen,
  • povoleny soubory cookie
 • Aby byla zajištěna bezpečnost poskytovatele služeb, příjemce služeb a ostatních příjemců služeb, kteří stránky používají, měli by všichni příjemci služeb, kteří stránky používají, dodržovat obecně uznávané zásadysíťové bezpečnosti,
 • Akce prováděné osobně příjemci služeb nebo pomocí softwaru jsou zakázány:
  • bez písemného svolení dekompilaci a analýzu zdrojového kódu,
  • bez písemného souhlasu, což způsobuje nadměrné zatížení serveru služby,
  • bez písemného souhlasu se pokouší odhalit zranitelná místa v zabezpečení služby a konfiguraci serveru,
  • pokoušet se nahrávat na server a do databáze kód, skripty a software, které mohou způsobit poškození softwaru stránek, ostatních příjemců služeb nebo poskytovatele služeb,
  • pokoušet se nahrávat na server a do databáze kód, skripty a software, který může sledovat nebo krást data klientů nebo poskytovatele služeb,
  • podnikat jakékoli kroky k poškození, zablokování provozu Služby nebo zabránění plnění jejího účelu.
 • V případě zjištění výskytu nebo potenciálního výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu nebo porušení RODO by měli Příjemci služeb tuto skutečnost v první řadě nahlásit Poskytovateli služeb, aby bylo možné problém/ohrožení rychle odstranit a ochránit zájmy všech Příjemců služeb.

IV. Podmínky registrace

 • Zákazníci mohou webové stránky používat bez registrace.
 • Zákazníci musí být zaregistrováni a mít účet na Stránkách, aby mohli využívat další služby poskytované na Stránkách, které jsou pro ně dostupné až po přihlášení.
 • Registrace na webových stránkách je dobrovolná.
 • Registrace na webových stránkách je bezplatná.
 • Každý zákazník může mít na Webových stránkách pouze jeden účet.
 • Technické požadavky na registraci účtu:
  • mít individuální e-mailový účet,
 • Příjemci služeb registrací na Stránkách souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem služeb v rozsahu, v jakém byly na Stránkách zadány během procesu registrace, a s jejich následnou změnou nebo vymazáním.
 • Poskytovatel služeb má právo pozastavit nebo smazat účty příjemců služeb podle vlastního uvážení, a tím znemožnit nebo omezit přístup k jednotlivým nebo všem službám, obsahu, materiálům a zdrojům stránek, zejména pokud příjemce služeb porušuje tyto smluvní podmínky, obecně platné právní předpisy, zásady společenského soužití nebo jedná na úkor poskytovatele služeb nebo jiných příjemců služeb, oprávněných zájmů poskytovatele služeb a třetích stran, které s poskytovatelem služeb spolupracují nebo nespolupracují.
 • Veškeré služby na Stránkách mohou být změněny, pokud jde o jejich obsah a rozsah, přidány nebo odebrány, stejně jako dočasně pozastaveny nebo může být omezen přístup k nim, a to podle uvážení Poskytovatele služeb, aniž by Příjemci služeb mohli v tomto ohledu vznést námitky.
 • Další bezpečnostní pravidla pro používání účtu:
  • Příjemcům služeb registrovaným na Stránkách je zakázáno sdílet přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu s třetími stranami.
  • Poskytovatel služeb nemá právo a nikdy nebude požadovat heslo k vybranému účtu od klienta.
 • Vymazání účtu:
  • Každý Příjemce služeb s účtem na Webových stránkách má možnost svůj účet z Webových stránek sám vymazat.
  • Uživatelé služeb tak mohou učinit po přihlášení do svého panelu na webových stránkách.
  • Vymazání účtu má za následek vymazání všech identifikačních údajů příjemce služby a anonymizaci uživatelského jména a e-mailové adresy.

V. Podmínky služby Newsletter

 • Příjemci služeb mohou webové stránky používat, aniž by se přihlásili k odběru newsletteru.
 • Odběr služby Newsletter je dobrovolný.
 • Odběr služby Newsletter je zdarma.
 • Technické požadavky na službu Newsletter:
  • mít individuální e-mailový účet,
 • Podmínky služby Newsletter:
  • poskytnutí individuálního e-mailového účtu v elektronické podobě,
  • ověření poskytnutého e-mailového účtu aktivací odkazu, který je na něj zaslán,
  • souhlas se zasíláním e-mailových oznámení,
 • Rozsah služby Newsletter:
  • oznámení o nových novinkách, příspěvcích, soutěžích a dalších propagačních aktivitách souvisejících se službami webových stránek,
  • oznámení o propagačních aktivitách partnerů webových stránek (marketingová sdělení),
 • Odhlášení od služby Newsletter:
  • Každý zákazník, který se přihlásil k odběru služby Newsletter, má možnost se ze služby sám odhlásit.
  • Příjemci služby tak mohou učinit prostřednictvím odkazu, který je součástí každého zaslaného e-mailu.
  • Odhlášení od služby Newsletter má za následek odstranění poskytnuté e-mailové adresy z databáze poskytovatele služeb.

VI. Podmínky komunikace a poskytování dalších služeb na Stránkách

 • Webové stránky poskytují služby a nástroje, které příjemcům služeb umožňují interakci s webovými stránkami v podobě:
  • Kontaktní formulář
  • Komentovat příspěvky a články
 • Služba poskytuje kontaktní údaje v podobě:
  • E-mailová adresa
 • Pokud se klient obrátí na poskytovatele služeb, budou jeho osobní údaje zpracovávány v souladu se"Zásadami ochrany osobních údajů", které jsou nedílnou součástí smluvních podmínek.
 • Podmínky pro zveřejňování obsahu Příjemci služeb na Webových stránkách:
  • Je zakázáno zveřejňovat na Stránkách obsah, který je urážlivý nebo hanlivý vůči Poskytovateli služeb, ostatním Příjemcům služeb, třetím stranám a třetím osobám,
  • Na Stránky je zakázáno umisťovat textová, grafická, audiovizuální, scénáře, programy a jiná díla, na která Klient nemá licenci nebo jejichž autor majetkových práv nedal souhlas k volnému zveřejnění,
  • Na webových stránkách je zakázáno zveřejňovat vulgární, pornografický a erotický obsah, jakož i odkazy na webové stránky s takovým obsahem,
  • Na webové stránky je zakázáno umisťovat skripty a programy, které přetěžují server, nelegální software, software používaný k porušování bezpečnosti a další podobné činnosti, jakož i odkazy na webové stránky obsahující takové materiály,
  • Je zakázáno umisťovat na Webové stránky marketingový a reklamní obsah jiných komerčních služeb, produktů, služeb nebo komerčních webových stránek.

VII. Shromažďování údajů o zákaznících

Aby mohl poskytovatel služeb správně poskytovat své služby, chránit právní zájmy poskytovatele služeb a zajistit, aby poskytovatel služeb fungoval v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje a zpracovává určité údaje o uživatelích prostřednictvím poskytovatele služeb.

Za účelem řádného poskytování služeb Webové stránky používají a zaznamenávají určité anonymní informace o Uživateli v souborech cookie.

Rozsah, účely, způsob a zásady zpracování údajů jsou k dispozici v přílohách těchto podmínek:"Zásady ochrany osobních údajů", které jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

 • Automaticky shromažďovaná data:
  Za účelem bezproblémového provozu webových stránek a pro statistické účely automaticky shromažďujeme určité údaje o uživateli. Tyto údaje zahrnují:
  • IP adresa
  • Typ prohlížeče
  • Rozlišení obrazovky
  • Přibližná poloha
  • Otevíratelné podstránky webu
  • Čas strávený na příslušné podstránce webu
  • Typ operačního systému
  • Adresa předchozí podstránky
  • Adresa odkazu
  • Jazyk prohlížeče
  • Rychlost připojení k internetu
  • Poskytovatel internetových služeb
  • Anonymní demografické údaje založené na datech služby Google Analytics:
   • Pohlaví
   • Věk
   • Zájmy

  Výše uvedené údaje jsou získávány prostřednictvím skriptu Google Analytics a jsou anonymní.

 • Údaje shromážděné při registraci:
  Uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa

  V případě přihlášených klientů (klientů s účtem na Stránkách) mohou soubory cookie uložené v zařízení klienta obsahovat identifikátor klienta spojený s jeho účtem.

 • Údaje shromážděné při přihlášení k odběru newsletteru:
  e-mailová adresa

VIII. Autorská práva

 • Poskytovatel služeb je vlastníkem webových stránek a autorských práv k těmto stránkám.
 • Některé údaje zveřejněné na stránkách jsou chráněny autorskými právy společností, institucí a třetích stran, které nejsou nijak spojeny s poskytovatelem služeb, a jsou používány na základě získaných licencí nebo na základě volné licence.
 • Podle zákona o autorských právech ze dne 4. února 1994 je zakázáno používat, kopírovat, reprodukovat v jakékoli formě nebo ukládat do vyhledávacích systémů, s výjimkou vyhledávačů Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook a LinkedIn, jakékoli články, popisy, fotografie a jakýkoli jiný obsah, grafický, video nebo zvukový materiál na těchto stránkách bez písemného souhlasu nebo povolení zákonného vlastníka.
 • V souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorském právu nejsou chráněny prosté tiskové zprávy, které jsou chápány jako pouhé informace bez jakéhokoli komentáře nebo hodnocení ze strany autora. Autor to chápe tak, že může používat informace z textů na webových stránkách, ale nesmí již kopírovat všechny články nebo jejich části, pokud to není uvedeno v jednotlivých materiálech na webových stránkách.

IX. Změny jednacího řádu

 • Poskytovatel služeb může kdykoli jednostranně změnit všechna ustanovení smluvních podmínek bez udání důvodu.
 • Informace o změnách smluvních podmínek budou zasílány elektronicky příjemcům služeb registrovaným na těchto stránkách.
 • V případě změny smluvních podmínek vstoupí jejich ustanovení v platnost okamžitě po zveřejnění pro příjemce služeb, kteří nemají na stránkách účet.
 • Pokud dojde ke změně Podmínek, vstoupí jejich ustanovení v platnost s přechodným obdobím 7 dnů pro Příjemce služeb s účty na Stránkách registrovanými před změnou Podmínek.
 • Má se za to, že každý zákazník, který pokračuje v používání stránek po změně smluvních podmínek, s nimi v plném rozsahu souhlasí.

X. Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost, pokud to dovolují platné právní předpisy, za obsah přenášený a zveřejňovaný na Stránkách Příjemci služeb, za jeho pravdivost, spolehlivost, pravost nebo právní vady.
 • Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil nepřetržitou nabídku služeb webových stránek. Nepřebírá však žádnou odpovědnost za poruchy způsobené vyšší mocí nebo neoprávněným zásahem ze strany příjemců služeb, třetích stran nebo externích automatizovaných programů.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace zveřejněné na Stránkách v době, kterou si poskytovatel služeb zvolí, a to bez předchozího upozornění příjemců služeb, kteří Stránky používají.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně zcela nebo zčásti vypnout stránky za účelem jejich vylepšení, přidání služeb nebo údržby, a to bez předchozího upozornění uživatelů služeb.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo trvale vypnout webové stránky bez předchozího upozornění příjemců služeb.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo postoupit, částečně nebo zcela, jakákoli svá práva a povinnosti související se stránkami, a to bez souhlasu nebo možnosti jakýchkoli námitek ze strany klienta.
 • Současné a předchozí podmínky poskytování služeb naleznete na této podstránce pod aktuálními podmínkami poskytování služeb.
 • Ve všech záležitostech týkajících se provozu webových stránek kontaktujte poskytovatele služeb jednou z následujících forem kontaktu:
  • Pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách
  Kontaktovat pomocí uvedených komunikačních prostředků výhradně v záležitostech týkajících se služby.