Πολιτική απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτόν  1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Tophoe Polska Sp. z o.o. με έδρα το Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Ο διαχειριστής λειτουργεί έναν δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.tophoe.pl που στο εξής θα αναφέρεται ως ο δικτυακός τόπος.

  1. Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο μέσω ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της IP της συσκευής, των δεδομένων τοποθεσίας, του αναγνωριστικού διαδικτύου και των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

  1. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι προαιρετική, αλλά αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης. Συνέπεια της μη παροχής προσωπικών δεδομένων θα είναι η αδυναμία σύναψης σύμβασης και παροχής υπηρεσιών.

  1. Με το ακρωνύμιο RODO νοείται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

  1. Χρήστης κατά την έννοια της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο.

  1. Όσοι εγγράφονται στην Υπηρεσία καλούνται να παρέχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός λογαριασμού. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο χειρισμός, ο χρήστης μπορεί να παράσχει πρόσθετα δεδομένα, δίνοντας έτσι τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή.

  1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή και την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μόνο τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον διαχειριστή έχουν πλήρη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων.

  1. Ο διαχειριστής προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη διάθεσή τους σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς και από την επεξεργασία τους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

  1. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα.

  1. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον Ιστότοπο χωρίς να εγγραφούν ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες.
Σκοποί και λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας  1. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για:  1. την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών που ορίζονται στην Υπηρεσία (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του RODO),

  1. εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης του Διαχειριστή (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του DPA),

  1. αναλυτικές και στατιστικές, οι οποίες συνίστανται στη διενέργεια αναλύσεων των δραστηριοτήτων των χρηστών, καθώς και των προτιμήσεών τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA),

  1. Μάρκετινγκ των δικών μας προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του DPA),

  1. για τη διεκδίκηση ή την εξασφάλιση απαιτήσεων (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της DPA),

  1. Η δραστηριότητα του Χρήστη στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται να καταγράφεται σε αρχεία καταγραφής του συστήματος. Πληροφορίες που συλλέγονται σε αρχεία καταγραφής που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τα επεξεργάζεται επίσης για τεχνικούς σκοπούς - ειδικότερα, τα δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε προσωρινή επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία των συστημάτων ΤΠ, π.χ. σε σχέση με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τη δοκιμή αλλαγών στα συστήματα ΤΠ, τον εντοπισμό παρατυπιών ή την προστασία από καταχρήσεις και επιθέσεις.
Χρόνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  1. Κατά γενικό κανόνα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο διάστημα διαρκεί η παροχή της υπηρεσίας ή η εκτέλεση της παραγγελίας, έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση που δόθηκε ή έως ότου διατυπωθεί αποτελεσματική αντίρρηση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας.

  1. Η περίοδος επεξεργασίας μπορεί να παραταθεί εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύσταση, διερεύνηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων, και στη συνέχεια μόνο εάν και στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας, τα δεδομένα διαγράφονται αμετάκλητα ή ανωνυμοποιούνται.
Αποδέκτες των δεδομένων  1. Σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται σε εξωτερικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως προμηθευτών που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία συστημάτων ΤΠ, οντοτήτων όπως τράπεζες και φορείς εκμετάλλευσης πληρωμών, οντοτήτων που παρέχουν λογιστικές, νομικές, ελεγκτικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

  1. Εάν ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα του μπορούν επίσης να διατεθούν σε άλλες οντότητες για τους δικούς τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών μάρκετινγκ.

  1. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα/διεθνή οργανισμό.
Πολιτική για τα cookies  1. Ο ιστότοπος δεν συλλέγει αυτόματα καμία πληροφορία, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies.

  1. Τα cookies (τα λεγόμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της υπηρεσίας και προορίζονται για χρήση στον Ιστότοπο. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.

  1. Η οντότητα που τοποθετεί cookies στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της υπηρεσίας και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο Διαχειριστής της υπηρεσίας Tophoe Polska Sp. z o.o. με έδρα το Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Τα cookies χρησιμοποιούνται για:  1. προσαρμογή του περιεχομένου των σελίδων του ιστοτόπου στις προτιμήσεις των χρηστών και βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστοτόπων- ειδικότερα, τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη του ιστοτόπου και την κατάλληλη εμφάνιση του ιστοτόπου, προσαρμοσμένη στις ατομικές του ανάγκες,

  1. τη σύνταξη στατιστικών στοιχείων που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες του ιστοτόπου χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους μας, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό τους

  1. τη διατήρηση μιας συνεδρίας του χρήστη της υπηρεσίας (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεσή του και τον κωδικό πρόσβασής του σε κάθε υποσελίδα της υπηρεσίας,

  1. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο:


"cookies συνόδου" και

"μόνιμα" (persistent cookies).

Τα cookies "περιόδου λειτουργίας" είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη έως ότου ο Χρήστης αποσυνδεθεί, εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο).

Τα "μόνιμα" cookies αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις παραμέτρους των cookies ή έως ότου διαγραφούν από τον Χρήστη.

  1. Στην Υπηρεσία χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι cookies:
  1. "απαραίτητα" cookies για να καταστεί δυνατή η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο, π.χ. cookies ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας στον Ιστότοπο,

  1. cookies που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας, π.χ. για την ανίχνευση της κατάχρησης του ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο,

  1. cookies "επιδόσεων", τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων του ιστοτόπου,

  1. "λειτουργικά" cookies, τα οποία επιτρέπουν τη "μνήμη" των επιλεγμένων ρυθμίσεων του χρήστη και την εξατομίκευση της διεπαφής του χρήστη, π.χ. όσον αφορά την επιλεγμένη γλώσσα ή την περιοχή προέλευσης του χρήστη, το μέγεθος της γραμματοσειράς, το σχεδιασμό του ιστότοπου κ.λπ,

  1. "διαφημιστικά" cookies, που επιτρέπουν την παροχή στους χρήστες διαφημιστικού περιεχομένου πιο προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά τους.

  1. Σε πολλές περιπτώσεις, το λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser) επιτρέπει την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή του Χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες του ιστοτόπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις των cookies ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν, ιδίως, κατά τρόπο ώστε να μπλοκάρετε τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού σας ή να ενημερώνετε σχετικά κάθε φορά που αυτά τοποθετούνται στον εξοπλισμό ενός Χρήστη της Υπηρεσίας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και το χειρισμό των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του λογισμικού σας (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο).  1. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας σας ενημερώνει ότι οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

  1. Τα cookies τοποθετούνται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της υπηρεσίας και ενδέχεται να χρησιμοποιούνται επίσης από διαφημιστές και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή της υπηρεσίας.

  1. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://wszystkoociasteczkach.pl/ ή στην ενότητα "Βοήθεια" του μενού του προγράμματος περιήγησής σας.


ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES

  1. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα cookies στις ρυθμίσεις προτιμήσεών τους. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου αυτών των προγραμμάτων περιήγησης για να κατανοήσουν τους κανόνες τους σχετικά με τη χρήση των cookies. Ο περιορισμός της ρύθμισης των cookies μπορεί να επηρεάσει τη συνολική λειτουργικότητα της χρήσης του www.tophoe.pl.


Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας καθώς και για να τα διαγράψετε, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες σε κάθε συσκευή από την οποία έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπο του τομέα tophoe.co.uk:

Internet Explorer Χρώμιο Σαφάρι Firefox Άκρη Όπερα

Κινητές συσκευές:

Android Σαφάρι Windows PhoneΔικαιώματα χρηστών  1. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των δεδομένων σας, το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των δεδομένων σας, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή ή στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας (εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση) που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

  1. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων ασκείται επίσης όσον αφορά τον Χρήστη που έχει λογαριασμό στον Ιστότοπο, επιτρέποντάς του να επεξεργαστεί τα δεδομένα.

  1. Ο χρήστης με λογαριασμό στον Ιστότοπο έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει.

  1. Για να ακυρώσετε το λογαριασμό σας, πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα με τίτλο "Ακύρωση λογαριασμού" στη διεύθυνση: kontakt@tophoe.pl. Το μήνυμα πρέπει να σταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εκχωρηθεί στο λογαριασμό σας στο tophoe.co.uk. Η ακύρωση ενός λογαριασμού δεν συνιστά διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

  1. Εάν θεωρηθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τις διατάξεις του RODO ή άλλη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

  1. Το αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρονται κατωτέρω ή απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

  1. Η αίτηση θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αναφέρει επακριβώς τι ζητείται. Ειδικότερα, ποιο δικαίωμα επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών και ποια επεξεργασία αφορά το αίτημα.

  1. Εάν ο Διαχειριστής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το περιεχόμενο του αιτήματος ή να ταυτοποιήσει τον αιτούντα βάσει της κοινοποίησης, θα ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα.

  1. Οι αιτήσεις θα απαντηθούν εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους. Εάν είναι απαραίτητο να παραταθεί η περίοδος αυτή, ο Διαχειριστής θα ενημερώσει τον αιτούντα για τους λόγους της παράτασης αυτής.

  1. Η απάντηση θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία εστάλη η αίτηση ή, στην περίπτωση αιτήσεων που αποστέλλονται με επιστολή, με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών, εκτός εάν από το περιεχόμενο της επιστολής προκύπτει σαφώς ότι ο αιτών επιθυμεί να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εάν έχει δηλώσει τέτοια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή

Η επικοινωνία με τον Διαχειριστή είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kontakt@tophoe.pl. ή την ταχυδρομική διεύθυνση της Tophoe Polska Sp. z o.o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

Κανόνες για την τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η πολιτική επανεξετάζεται και επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες.